NameMNCMCC
Kirim SMS ke Chad CelTel Tchad SA (Zain Chad),ChadChad CelTel Tchad SA (Zain Chad),Chad1622
Kirim SMS ke Tchad Mobile (Millicom),ChadTchad Mobile (Millicom),Chad3622
Kirim SMS ke Celtel Tchad SA,ChadCeltel Tchad SA,Chad2622

Send Free SMS ke Chad